НОВОСТИ

Частын чангыс хуну будун чылды чемгерер деп бурунгуларнын чугаалааны дег Тес-Хем кожууннун ие-чашка болгаш ог-булеге социа лдыг дуза кадар товунун ажылдакчылары янзы-буру ногаа аймаан болгаш картошканы чазын тарааш, кустун алдын-сарыг, магаданчыг чараш уезинде ажаап, дыка улуг дужутту алганнар. Кыры шимчээрге, хырны тодар.

#огородничество #соц.центр #тес_хем #минтруд #тува #тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика