НОВОСТИ

Оскус арткан ажы-толду база ада-иезинин хайгааралы чок арткан ажы-толу азыраарынче ай санында пособие:
• Оскус арткан ажы-толду база ада-иезинин хайгааралы чок арткан ажы-толу азыраарынче ай санында пособие алырынче эргелиг хамаатыларнын категориязы:
– опекун (попечитель)
– азырап алган ада-иенин бирээзи.
* Ай санында пособиени томуйлаарынга чугула документилер:
1. ай санында пособие томуйлаар дугайында билдириишкин;
2. опекун (попечитель) кижинин паспордунун хоолгазы;
3. опеканы (азыралды) тодараткан дугайында доктаал;
4. толдун торуттунген дугайында херечилелинин хоолгазы;
5. толде чангыс азы ийи ада-иезинин азыралы чок фактыны бадыткап турар документинин хоолгазы;
6. ай санында пособиени толээрин соксаткан дугайында чоннун социалдыг камгалал органындан шынзылга;
7. билиг бээр албан черинде ооренип турар дугайында шынзылга (бир эвес тол 16 хардан улуг болза);
8. опекуну-биле (азыракчызы-биле) оон кады чурттап турар дугайында толдун чурттап турар черинден шынзылга;
9. ИНН база СНИЛС хоолгалары;
10. Сберегательня книжканын агар санынын дугаарынын хоолгазы.
* 2019 чылдын февраль 01-ден тура Тыва Республикада ай санында пособиенин хемчээли:
– 7414,00 акша;
-7945,00 акша. (Тере-Холь база Тожу кожууннар),
– 8739,00 акша (Монгун-Тайга кожуун).
* Ай санында пособиени толээр уелери:
Ай санында, дараазында айнын 15-тин хунунден орайтатпайн.
• Хоойлужудулгалыг, нормативтиг хоойлу езугаар акты:
• 1996 чылдын декабрь 21-ден №159-ФХ «Оскус арткан ажы-толге база ада-иезинин хайгааралы чок арткан ажы-толге социалдыг деткимче-биле немелде гарантияларнын дугайында» Федералдыг хоойлу;
• 2008 чылдын апрель 24-тен №48-ФХ «Азырал база харагалзал дугайында» Федералдыг хоойлу;
• 2007 чылдын июнь 18-тен №195 ВХ-11 «Опекуннуг (азыракчылыг) ог-булелерде, азырап алган ог-булелерге ажы-толду азыраарынче акша чуулдерин база азырап алган ада-ие кижилерге толээр шанналдын толээринин чурумунун база хемчээлинин дугайында» Тыва Республиканын Хоойлузу.
Айтырыглар база харыылар:
Айтырыг: опекун (азыракчы) база азырап алган ада-ие деп кымыл?
Харыызы: опекун (азыракчы) – ол дээрге ада-иезинин хайгааралы чокка арткан назы четпес ажы-толдун ажаал-тежээлдезин чорудуп турар кижи болур.
Азырап алган ада-ие – ол дээрге толевирлиг хевирге ажаалда-тежээлде хулээлгелерни кууседир турар опекун (азыракчы) кижи болур.
Опекун (азыракчы) – ада-иеге деннештирген эргелерлиг база хулээлгелерлиг азырап алган ада-ие кижилер болур.
Айтырыг: опекуннун (азыракчынын) база азырап алган ада-иенин хулээлгелери кандыг болурул?
Харыызы: опекун (азыракчы) база азырап алган ада-иенин хулээлгелеринче:
– азырап турар толдун кадыынын база куш-шыдал сайзыралынын дугайында сагыш-салыышкын;
– ажаалда-тежээлдени тодарадып алганы назы четпес кижини кижизидер;
– билигге, кижизидилгеге ооредир;
– азырап турар кижизинин ончу-хоренгизин кадагалап артырарын хандырар база оон-биле садыглажыышкыны чорудар.
Айтырыг: Канчаар опекун (азыракчы), азырап ап тура ада-ие бооп болурул?
Харыы: Опекун (азыракчы) база азырап алган ада-ие кылдыр чугле доктаамал чурттап турар черинин аайы-биле ажаалда болгаш тежээлде органынын шиитпири-биле чугле бооп болур. Опекун (азыракчы) база азырап алган ада-ие кижи кылдыр толдун ажаалда-тежээлдезин алыр кузелин илереткен назы-хар чеде берген, ажыл кылып шыдар кижи бооп болур. Опекун (азыракчы) база азырап алган ада-ие кижи кылдыр торели-даа, оске кижи-даа бооп болур.
Айтырыг: Азыралда турар шупту ажы-толче толевирни кылып берип турар бе?
Харыы: чок, шуптузунга эвес. Бодунун ажы-толун кижизидилгезин база азыралын боду чорудуп болур, ынчалза-даа эки туразы-биле оларны оске кижилернин ажаалда (тежээлдезинче) дамчыдып турар ада-иелернин ындыг азыралда турар кижилеринге акша чуулдерин томуйлавас база толевес (ажылы-биле ур командировкада турар, ажы-толунден ангы чурттап турар, ынчалза-даа оларны азыраарынче база кижизидеринче байдалдары бар болгаш оон-даа оске).
Ол ышкаш оларнын ведомстволуг хамааржып турарындан хамаарылга чокка, шупту янзылыг база хевирлиг билиг бээр албан черлеринде куруненин долу хандырылгазында турар азырадып турар ажы-толче акша чуулдерин томуйлавс база толевес.
Айтырыг: Опекунга (азыракчыга) акша чуулдеринин толевирин кандыг хунден тура чорударыл?
Харыы: Опекунга акша чуулдеринин толевирин, оларны алырынче ундезиннер тыптып келген уеден тура уе дургузунда аъш-чемче, хевинче, идиинче, чымчак инвентарьже опекунга (азыракчыга) чарыгдалдарны толээри-биле акша чуулдерин томуйлаар дугайында шиитпирни ундурген хунден тура чорудар (тодазы-биле, чок апарган, иелдирзинин азы чангыс ада-иенин ада-ие эргезин казыыр дугайында судтун шиитпири хоойлу езугаар куш кире берген хунден тура).
Айтырыг: Опекунга (азыракчыга) акша чуулдерин толевирин кандыг таварылгаларда соксай бээрил?
Харыы: Акша чуулдеринин толевири:
– азырап турар кижизи нзы-хар чеде берген;
– азырап турар кижизи кижизидилге, эмнээр албан черлеринде, оскус арткан ажы-толге база ада-иезинин хайгааралы чок арткан ажы-толге чоннун социалдыг камгалал албан черинде база оске-даа домейлешкек албан черинде куруненин долу хандырылгазынче тургустунган;
– толду азырап алган;
– назы четпес кижинин ажылга хаара туттунган;
– азырап турар кижизи ог-буле туда бээрге, ажаалда-тежээлде соксаар;
– назы четпес кижини долузу-биле харыысалга билир (эмансипированным) деп чарлаан;
– бодунун хулээлгелерин кууседиринден опекунну (азыракчыны) хостаар, чайлаткан таварылгаларда соксаар.
Айтырыг: Томуйлаттынган, ынчалза-даа уе-шаанда албаан акша чуулдерин толеп бээр бе?
Харыы: Ийе, томуйлаттынган, ынчалза-даа уе-шаанда албаан акша чуулдерин эрткен уе дээш толеп бээр, ынчалза-даа бир чылдан хой эвес уени, бир эвес ол дээш азырап турар кижизи 18-хар назы чедерге чедир болган болза. Бир эвес акша чуулдерин ажаалда база тежээлде органынын буруузу-биле алдынмаан таварылгада, оларны шупту эрткен уе дээш толээр.
Айтырыг: Артыкка хоойлуга дуушпес толеттинген акша чуулдерин тыртар болур бе?
Харыы: Артыкка хоойлуга дуушпес толеттинген база алдынган акша чуулдерин опекундан (азыракчызындан), бир эвес эртир толээшкин алыкчызынын талазындан буруу ажыглаан туннелдинде болган болза, тыртырар. Артыкка толеттинген акша чуулдерин судтун шиитпиринге ундезилээш тыртырар.
Айтырыг: Чурттап турар солаанда акша чуулдерин канчаар чорудар болурул?
Харыы: Толевирни чаа чурттап турар черинин аайы-биле ажаалда база тежээлде органы-биле азыралда турар кижинин хууда херээн алгаш база ону буруткелин кылгаш чорудар.
Оскус арткан ажы-толду база ада-иезинин хайгааралы чок арткан ажы-толу азыраарынче ай санында пособиезин томуйлаарынын база толээринин айтырыглары-биле консультация база тайылбыр дээш кээп болур силер:
Ажылдаар чуруму: 09.00 шактан тура 18.00 шакка чедир.
Душтээр уези: 13.00 шактан тура 14.00 шакка чедир.
Хамаатыларны понедельниктен тура четвергке чедир 14.00 тура 16.00 чедир шакта хулээр.
Телефон: 8(39422) 6-34-03
Адрези: Тыва Республика, Кызыл хоорай, Калинина кудумчузу 1Б бажын (Машзавод оран-савазы, каб. 319).
Хамаатыларны хууда хулээп алыышкыны
Тыва Республикада куш ажыл база социалдыг политика сайыды-биле
четверг санында 16.00 тура чорудар.
Телефон-биле баш бурунгаар бижидип ап болур:
8 (39422) 5-61-95
Email: mintrudtuva@yandex.ru
Шупту медээлер Яамынын официалдыг сайтыда (www.mintrudtuva.ru)
Бузурелдин телефону (халас, анонимниг)
8-800-200-0122
ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА КУШ АЖЫЛ БАЗА СОЦИАЛДЫГ ПОЛИТИКА ЯМЫЗЫ
ТР-нын ГБУ «Ог-буленин база ажы-толдун социалдыг деткимченин Республика тову»

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика