НОВОСТИ

Шагаа – тыва чоннун шаандан тура сагып келгени эрги чылды удээн, чаа чылды уткаан байырлалы болур. Шагаа байырлалын таварыштыр “Ак-Довурак хоорайнын уругларга болгаш ог-булеге социалдыг дуза чедирер товунун” кижизидикчи башкызы А. Кууларнын удуртулгазы-биле уругларга “Шагнын чаазы – Шагаа хуну келди” деп темалыг кичээли болуп эрткен.

Тыва улустун хундулээчел, эвилен-ээлдек, сонуургак эки чанчылдарынга ооредип, национал оюннарнын чамдык хевирлери-биле таныштырып, сагынгыр-тывынгыр чорукка, оюннарга даянып кижизитпишаан, аас-чугаазын сайзырадыры-биле кичээлди эрттирген.
Уруглар Шагаанын канчаар эрттирерин база ол ышкаш чаагай чанчылдарга, чолукшулганын анаа мендиден, тыва национал оюннарнын ылгалын сайгарып билип ооренгеннер. База ол ышкаш уруглар Шагаа дугайында чурук моорейинге база киришкеннер. Чуруктарнын аразындан тергиин кылдыр ажылын коргускен уруглар Иргит Алан, Докулак Алия, Сан-оол Айлуна база Маскыр-оол Саин. Туннелинде хана каасталгазынга чураан чуруктарын азып киришкеннер.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика