НОВОСТИ

Чаштарны тыва чоннуң база бир чоргааралы – угулзалар-биле-таныштырган

Кандыг- даа чоннар эдилеп чоруур эт-севин, аяк-савазын кандыг-ла бир угулза хээлер-биле каастап ап чорааннар.Тыва угулза ,хээлер – тыва чоннуң национал уран-чүүлүнү, ылаңгыя чурулга, каасталга уран-чүүлүнүң онзагай бир хевири, чардынмас кезээ. Тыва кижи төрээн бойдузунуң чайгаар бүткен угулза, хээ дег чараш чурумалының аразында чурттап чоруур. Үе дуптен бээр тываларнын бурунгулары болур төрел аймактар салгалдан-салгалче боттарыны ажыл-амыдыралының каасталга-уран чүүлүнүнң болгаш ус дарган кылыгларының кайгамчыктыг солун истерин арттырып чораан. Тыва чоннуң каасталга уран-чурулгазынын,ус-дарган ажылдарының угулза хевирлери кончун нарын, ол чанчылдарның тывылган назыны бурунгу кылдыр санаттынып турар.

Февраль 2 -де Кызылдың ” Өг-бүле болгаш чаштарның дуза кадар төпте” школа назыны четпээн чаштарга ” Угулза болза болгаш хээлер ” деп кичээлди эртирген. Кичээлде уругларга “Өлчей удазын болгаш булуң хээ”-деп угулза хээ биле таныштырган. Уруглар угулза болгаш хээлерни каяа ажылаарын аажок сонуургап көргеннер. Кичээлде уруглар хээлерни саазынга чуруп, оларны кезип өөренгеннер. Чаштарның кылган хээлерин боттарының соңгазының караан Шагаа- байырлалынга белеткенип каасталганы кылганнар. Уруглар Шагаа байырлалын четтикейн манап, ооң дугайында ыры шүлүүн өөренип, база улустуң аас-чогаалының янзы бүрү хевирлери – биле танышканнар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика