НОВОСТИ

Хундулуг ажыл чок чоннун кичээнгейинге!!!

Кызыл хоорайнын чонну ажылга хаара тудар топтун мурнундан тайылбыр бээрин чопшээреп корунер.
Таныш-коруш аайы-биле акшалар берип турар деп чуул, таныжар улустарынга мурнай акшаларны чоргузуп турар деп чугаалар шын эвес, мырынай ажылдап турар улустун ат-алдарын, репутациязын баскырадып, куруне албан черинин адын багай байдалче киирип турары ол.
Хундулуг чонувус, Кызылдын ажыл чок хамаатыларны хаара тудар топте силер ышкаш амыдыралдыг, ажы-толдуг, аал-оранныг, силернин биле кады хун-буруде кады аргыжып, силернин кожанар-даа болур, эжинер-оорунер-даа болуп чоруур, чангыс чер-чуртугларынарны канчап бодамча чок, мозу-шынар чок база таарымча чок состер-биле одап турарынар ол. Кижи бурузунун кылдынган ходелиишкиннин хоойлу-дурум айыы-биле бир демдекти бергеш, херекке оонап болурун утпанар.
Бодуун ажылчыннар, дун-хун чок, дыштаныыр уе чок, чонну дээш, силер дээш ажылдап турарлар. Акшалар, толевирлер черле шилчиттине бээр, бичии манап ооренип алырынаарны диледивис, хундулуг чонувус.
Дузаламчы толевир долузу-биле база кирбес боор. Акшаларнын санаар-тудар тускай хоойлу дурум бар. Айтырыгларны Кызылдын ажыл чок хамаатылар хаара тудар топтун даргазы бодунун хуунда база телефон таварыштыр чонга харыылап берип турар.
Оон ангыда Интернет четкиде болукту кичээнгейлиг номчуурун дилээр-дир бис. Мында чоннун эн-хой салып турар айтырыгларынга хамаарлгалыг чуулдерни, тодаргай кылдыр бижээн. Улуу-биле четтирдивис https://vk.com/cznkyzyl

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика