НОВОСТИ

Тыва Республиканын социал четкилерде ада-иези ажылдавайн турар болгаш 1,5 харга чедир уруг азырап турар ог-булелерде толевирлер дугайында айтырыглар салдынып турар болуп турар

Тыва Республиканын Куш-ажыл болгаш социал политика яамызынын дыннадыыры болза, ажылдавайн турар 1,5 харга чедир уруг азырап турар хамаатыларга толээр ай санында алыр акшаландырыышкын (пособие) 2020 чылда шупту пособие алыкчыларынга долузу-биле кордунген болуп турар.
Бир дугаар торуттунген уругларнын акшазынын хемчээлин ийи дугаар болгаш дараазында торуттунген уругларнын акшазынын хемчээлинге деннеп каан. Россия Федерациязындан субъектилер аайы-биле кордунген акшаларны 2 ангы талага чара салган (бир дугаар торуттунген уругларлыг хамаатыларга – резервтиг фондудан; ийи дугаар болгаш дараазында торуттунген уругларлыг хамаатыларга – кол фондудан).
Россия Федерациязындан кордунген акшаларны республиканын иштинге кожууннар аайы-биле чара салган турар.
Бо уеде кожууннар иштинде ойлеп кордунген акшаларны пособие алыкчыларынын кожуун аайы-биле оскерлип турарын ооренип коргеш, кожууннарга акшаларны немей салып, чогуур ужурлуг хоойлуже эдилге киирип турар. Хоойлу-дурумче эдилгени киирген соонда ноябрь айда чедир толеттинмээн акшаларын (пособиелерин) дораан ай дургузунда чоргузар. Чыл тонуп турда акшаларга оскерлиишкиннер болуп турары-биле немей алыр толевирлерни (пособиенерни) ноябрь айнын 26-га чедир манаарынарны дыннаттывыс.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика