НОВОСТИ

Озуп орар салгалга Шагаа дугайында

Чоон-Хемчик кожууннун “Ог-буле болгаш уругларга социал дуза чедирер топтун башкызы Сайзана Монгуш “Чолукшулга” деп езулалды чыдар болгаш хундуску салбырнын уругларынга эрттирген. Ук хемчегнин сорулгазы чаштарны Шагаа байырлалынын езулалдарын билиндирип ооредири, эвилен-ээлдек, чаагай чанчылдарга кижизидери болгаш сагынгыр, тывынгыр чоруун база сос курлавырларын сайзырадыры болган. Уруглар улуг сонуургал-биле идепкейлиг киришкеннер. Оларнын аразынга тыва чемнер дугайында кроссвордту база ойнап кылган.


Ол ышкаш Шагаанын будуу айында байырлыг хемчегни Барыын-Хемчик кожууннун “Ог-буле болгаш уругларга социал дуза чедирер топке” план езугаар база эрттирген. Уруглар чолгалукшужулга, огже кирип, дорже эртип олурарынын дурумнерин сонуур-биле билип, тыва оюннар – кажык, тевек, чинчи чажырары, Аскак-кадай дээш оон-даа оске оюннарга идекпейлиг киришкеннер. Оон ангыда тыва чоннун аас-чогаалы – узун тыныш, дурген чугаа, кожаннар, тывызыктар, улегер домактар-биле база танышкан.

Тевек моорейинге бирги черге Сыдым Сат, ийиги черге Начын Хомушку, а ушку черге Начын Ооржак толептиг болганнар. Дараазында оюннарнын тиилекчилерни илередип тыпкаш, чигирзиг белектер-биле уругларны оорткен. Байырлалга 15 уруг хаара туттунган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика