Найыралдың манчызы

Ыдыктыг улуг байырлал Шагаа бүдүүзүнде Бай-Тайга кожуунда хөй уруглар азырап алган өг-бүлелер Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чарлааны #Найыралдыңманчызы деп акцияда идепкейлиг киржип турарлар. Акция уезинде демниг кылган манчылар өске хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузаламчы болур-деп, ажы-төлунге ада-иелер билиндирип, амданныг манчыларны уруглары-биле кады хостуг уезинде кылып турарлар.

Өскус арткан болгаш азырадыкчызын чидирген уруглар азырап алган ада-ие эриг-сеткилдиг, кээргээчел чуректиг, оскелерден ылгалдыг онзагай кижилер-дир. Ол шынарларын ажы-төлүнге боттарының үлегер-чижээ-биле дамчыдып чорууру «Найыралдың манчызын» кылып турарындан көстүп турар. Акцияның киржикчилери: «2020 чылдың тулган өг-бүлези» деп бүгү Россия чергелиг мөөрейниң тиилекчилери Кызыл-Дагдан Эмир Кызыл-оолович, Марианна Шыдыраевна Хертектерниң өг-бүлези 14 уругларлыг, амгы үеде үш назы четпээн уруглары-биле чурттап олурарлар.

Бай-Талдан улуг өг-бүле Борбак-оол Салчакович, Светлана Чадамбаевна Конгарлар башкылар. Олар сес уругларны азырааннар, ам чанында үш назы четпээн ажы-төлү бар. Тээлиден Биче-оол Декен-оолович, Анна Дугаровна Чимиттерниң найыралдыг өг-бүлези беш уругларны азырап алганнар, амгы үеде ийи оолдары оларның чанында арткан. Олар кылып алган манчыларын приютта турар чаштарга, чааскаан чурттап чоруур улуг назылыг кырганннарга чедирип турарлар. Өзүп олурар салгалдарның кижизидилгезинге улуг салдарлыг, ажыктыг акция уламчылап турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика