НОВОСТИ

#Найыралдыңманчызы”

Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чарлааны #Найыралдыңманчызы” деп мөөрейге Пии-Хем кожуунда төптүң ажылчыннары идекпейлиг киржип, 175 кил манчыны туткан. Эр-хейлер!

Каш хонук болгаш омак-хөглүг, оюн-тоглаалыг байырлалывыс моорлап келир. Ба­йырлалды элбек аъш-чемниг, каас идик-хептиг, алдын-мөңгүннүг, акша-көпеектиг, оюн-тоглаа-биле уткуур. Ол дээрге аас-кежиктиг, эки чурттаарының үлегери.
Бий-Хем кожуунда “Найыралдын манчызы” деп ачы дуза акциязы эртип, дыка ла хой дузааргак, сагыш сеткили сут дег ак чоннувус, база коллективтер, оореникчилер, депутаттар, хой-ниити организациялар кежигуннери киржип, 175 кг дензилиг манчыны мооннеп туткан.
Ынакшыл биле туткан, амданныг манчылар чааскаан чурттап чоруур хамаатыларга, хой ажы толдуг ог булелерге дараазында дамчыдып соннеп турар.
Хүндүлүг чонувус! Унуп орар чаа чылда аас-кежиктиг, ажы-төл кадык-чаагай , эртем-билиглиг, ажыл-агыйлыг, эп-найыралдыг болзун! узун назылыг болзун! чаагай күзээшкиннери бүрүнү-биле күүсеттип ле турзун! Бүгү-ле чүүл менди-чаагай болзун! Аарыг-ажык, арага-таакпы ынай ла турзун! Курай-курай-курай!

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика