НОВОСТИ

Манчы тудуп чиилем, авай!

Чеди-Хөл кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң ажылдакчылары, Хову-Аксы сумунуң херээженнер чөвүлелиниң идепкейлиг кежигүннери хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан өг-бүлелеринге барып, оларның кежигүннери-биле кады Шагаа манчызын тудуп, сагыш-сеткилинден ажыы-биле чугаалажыры белен манчылыг чеде бээринден артык дузалыг деп санап турарлар. Ынчангаш “Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акцияны Хову-Аксы болгаш Сайлыг суурларда чоруда берген.

Кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң салбыр эргелекчизи Чинчи Көк-оол биле кижизидикчи ажылдакчызы Елена Доңгак, Хову-Аксы сумунуң херээженнер чөвүлелиниң даргазы Айлана Байыр-оол олар далган биле тырткан эътти садып алгаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге барып, Шагаа манчызын тудуп, “Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акцияны эгелээннер.

Үш ажы-төлүн чааскаан азырап өстүрүп чоруур ие Сайлыг суурда Саяна Хомушкунуң бажыңынга олар баштай барганнар. Уругларның авазының куткан изин шайын ишкен соонда, далганны хоюдуп, манчыны тудуп кирипкеннер. Хөй ажы-төлдүг аваның уругларынга тыва манчыны тудуп өөреткен. Каткы-хөглүг хөөрежип тургаш, туткан манчыларны Шагаа чеми кылдыр авашкыларга арттырып каан. Манчыдан аңгыда аяк-саваны база Шагаа белээ кылдыр берген. Авашкылар аалчыларга улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен.

Дараазында Хову-Аксы суурда Венера Михайловнаның бажыңынга барган. Бо ие база үш уругларын чааскаан азырап өстүрүп чоруур. Аалчылар Шагаа белээ аяк-саваны өг-бүлеге бергеш, ава болгаш ооң уруглары-биле манчыларны тудуп, Шагаа чеми кылдыр арттырган.
Дузалап турары өг-бүлелерге социал деткимче төвүнүң ажылдакчылары болгаш херээженнер чөвүлелиниң идепкейлиг кежигүннери барып, ажы-төл база оларның авалары-биле кады манчы тудуп тура, аразында чугаалажып, харылзаалары улам ажык апарган.
“Манчы тудуп чиилем, авай!” деп социал акция уламчылап турар.

Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң ажылдакчылары “Ачы-буянның манчызы” деп акцияга катчып, Шагаа манчыларын кылгаш, эмнедип чыдар хөй ажы-төлдүг ада Валентин Маргыыга, хөй уруг-дарыглыг ие Кристина Сатка, эмнелгениң хөй ажы-төлдүг ажылдакчыларынга берген.

#ЧедиХөлкожуун#Шагаачеми#Манчытудупчиилемавай#Акция#ТМГмедээлер#Тыва#Тывамедээ#Тывадыл#Тывамедиагрупп#Тува#Tuva#TMG#TMGNEWS#TuvanewsНравитсяПоказать список оценившихКомментарийПоделитьсяПоказать список поделившихся24.

Министерство труда и социальной политики РТ

21 минуту назадДействия.

ТуваМедиаГрупп

сегодня в 9:00⚡Даалганы күүсеткен

✍?Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Оюмаа Ондар Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумунуң аныяк малчыны Мөңгүн-оол Моңгуштуң аалынга четкен.

– Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын сеткилим ханызындан күүсеттим. Мөңгүн-оол Моңгуштуң аалынга чедип, Шагааның ужурун сагып, чолукшудувус.

Аныяк малчын бо чылын 100 хойдан 100 хураганны алыр сорулгалыг, тура-соруктуг ажылдап турар. Мал-маган хүр кыштап, аал- оран, ажы-төлү эки, хей-аъды бедик турлар. Аныяк малчыннар Чазактың улуг деткимчезин бедик үнелеп, курлак чедир мөгейип, четтиргенин илередип турар. Чугаа-соот солун, белек-селек элбек, эки болду. «Тыва чаңчыл» деп номну белекке бээримге, аажок өөрүп турду.

Солун чүүл – кыштагда телефон-даа харылзаазы, интернет-даа бар. Арыг-Үзүүнде антеннадан тыртып турар деп аалдын ээзи көргүзүп, хөөреп олурду.

Малчынның ада-иези: «Шолбан Валерьевичиге черле чугаалап чет, уруум. Кончуг-ла улуг деткимчени кылып турар, чазаавыс- даа эки- ле-дир. Хоорайдан ыракта көдээ чонун утпайн, чолукшуп, белек-селээн сунуп турары канчаар-даа аажок чоргааранчыг-дыр. Шагаа бүдүүзүнде хүндүлүг даргавыска байырны бистен чедирип, кадыкшылды, берге ажыл-агыйынга чедиишкиннерни күзеп тур деп, чугаалап чет» – деп чагыды. Күүседирин аазадым.

#Күш_ажыляамызы#Кыштаг#Шагаа#ТМГмедээлер#Тыва#Тывамедээ#Тывадыл#Тывамедиагрупп#Тува#Tuva#TMG#TMGNEWS#TuvanewsНравитсяПоказать список оценившихКомментарийПоделитьсяПоказать список поделившихся31.

Министерство труда и социальной политики РТ

56 минут назадДействияВ Эрзине слепили добро

Лепить пельмени – это дело кажется обыденным и не трудным. Целью благотворительного флеш-моба является налепить пельмени, и раздать тем, кто находится в непростой жизненной ситуации. Коллектив ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна» дружно присоединилc к благотворительному флеш-мобу #Лепи добро и в рамках акции оказал помощь 7 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Отрадно, что теперь в Шагаа 32 ребенка будут накормлены вкусными и сытными пельменями.

#ЛепиДобро#НайыралдынМанчызы#Шагаа2021ГБУРТ“ЦСПСиДЭрзинскогокожууна”0:001:5878 просмотров1НравитсяПоказать список оценившихКомментарийПоделитьсяПоказать список поделившихся72.

Министерство труда и социальной политики РТ

час назадДействия#ӨНДҮРЧАГЫГ

Өгбелерниң чагыын утпа, адың сыкпа

Учителя – созидатели нашего будущего. Каждый ребенок сегодня – это надежда семьи, а завтра он – надежда страны. «Учитель», «Башкы» – с этих извечных слов, пожалуй, и начинается сознательная жизнь каждого человека.

Одна из таких «башкы» – отличник народного образования РФ, Заслуженный учитель РТ, ветеран труда Галина Ондар. Несколько десятилетий она учила детей основам тувинского языка и литературы, а также народоведения. Галина Комбуштаевна в 2004 году стала одним из авторов научно-методического пособия для учителей «Улусчу педагогика». Сегодня педагог обратилась с благопожеланиями к жителям республики в преддверии нового года по лунному календарю, прочитав стихотворение Марии Кужугет «Бак сагыш башка халдаар» .

#ШАГАА2021#ӨНДУРЧАГЫГ#Минтруд_Тувы#Тува#Тыва2:4994 просмотра2НравитсяПоказать список оценившихКомментарий1ПоделитьсяПоказать список поделившихся82.

Министерство труда и социальной политики РТ

час назадДействия#ӨНДҮРЧАГЫГ

Өгбелерниң чагыын утпа, адың сыкпа

Валентина Бегзиевна Монгуш… Это имя известно многим жителям нашей республики. Отличник народного просвещения СССР, Заслуженный работник образования Республики Тыва, почетного гражданина Барун-Хемчикского кожууна за годы педагогической деятельности о выпустила не одно поколение выпускников школы, воспитала и вырастила молодых педагогов, которые в последующие годы стали руководителями, педагогами-профессионалами.
Показать полностью…2:17101 просмотр3НравитсяПоказать список оценившихКомментарийПоделитьсяПоказать список поделившихся103.

Министерство труда и социальной политики РТ

сегодня в 9:08Действия.

Цспсид-Тес-Хемского-Кожууна Гбу-Рт

сегодня в 7:43#ОНДУРЧАГЫГ

Тес-Хем кожуунун Ие-Чашка дуза чедирер топтун кижизидикчи башкызы Оюн Розалия Давааевна Шагаа таварыштыр чагыг.

#Шагаа2021#ОНДУРЧАГЫГ#Минтруд_Тыва#Тува#ТесХем#Самагалтай0:57730 просмотров11НравитсяПоказать список оценивших1Комментарий1ПоделитьсяПоказать список поделившихся406Алексей Ондар

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

НравитсяПоказать список оценивших44 минуты назадОтветить

Написать комментарий….

Министерство труда и социальной политики РТ

сегодня в 4:53ДействияБыла бы охота, заладится всякая работа!

В сумоне Ильинский при здании сельского дома культуры под опытным наставником – руководителем кружка “Шевер кыстар” С. Чооду в преддверии национального праздника Шагаа к мастер-классу по шитью национальной одежды были привлечены мамочки многодетных семей – Ч.Лангаа, Н.Аракчаа, Б.Санаа Г.Саак, М.Оюн.

Навыки шитья в это непростое время – это полезная необходимость. Пошить ли несложную одежду для себя и детишек, поправить ли шторы, нашить ли на невыводимое пятно на любимом наряде аппликацию — все это можно сделать легко и без труда, практически без затрат и уж конечно — без посещений ателье и оплаты труда мастерицы.
В любых других городах за такой мастер-класс пришлось бы выложить не одну тысячу рублей, здесь же желающих женщин обучили бесплатно.Главное, только не лениться и приложить усилие.

#шитье#мастер_класс#национальная_одежда#Минтруд_Тувы#ШАГАА2021#Тува#Тыва16НравитсяПоказать список оценивших1Комментарий1ПоделитьсяПоказать список поделившихся602Айнаа ОйдупЭр Хей!НравитсяПоказать список оценившихсегодня в 7:58Ответить

Написать комментарий….

Министерство труда и социальной политики РТ

вчера в 18:15Действия.

Оюнмаа Дотпе

6 фев 2021 в 14:38Тыва Республиканын Баштыны Шолбан Валерьевич Кара- оолдун даалгазын сеткилим ханызындан куусеттим! Арыскан сумузунун аныяк малчыны Монгуш Монгун- оол Алексеевечинин аалынга чедип, Шагаанын ужурун сагып, чолукшудувус! Куш- ажыл болгаш соцполитика яамызы, Кожуун болгаш суму чагыргалары, эмнелге, ооредилге болгаш кодээ ажыл – агый эргелелдери каттышкан! Аныяк малчын бо чылын 100 хойдан 100 хураганны алыр сорулгалыг, тура- соруктуг ажылдап турар.
Показать полностью…21НравитсяПоказать список оценившихКомментарий1ПоделитьсяПоказать список поделившихся1.2K.

Министерство труда и социальной политики РТ

вчера в 14:46Действия#Хоглугшанак

В рамках предпраздничного месяца “Будуу ай” коллективом ГБУ РТ “Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна” была проведена семейно-творческая игра “Хоглуг шанак” среди семей, состоящих на учете Центра в местечке ” Адыр-Мажалык”. Всего участие принимали 4 семьи:
Показать полностью…69НравитсяПоказать список оценивших3Комментарий5ПоделитьсяПоказать список поделившихся2.3KСначала интересныеСайдаш МонгушМолодцы! Пусть победитель готовит сани и команду на республиканский уровень! Спасибо моим коллегам!2НравитсяПоказать список оценившихвчера в 20:03ОтветитьСветлана Донгак

Emoji-стикеры

НравитсяПоказать список оценившихвчера в 15:21ОтветитьОоржак ШончалайМолодцы! ?НравитсяПоказать список оценившихчас назадОтветить

Написать комментарий….

Министерство труда и социальной политики РТ

вчера в 12:47Действия”Чоон-Хемчик кожуунун ог-булеге болгаш уругларга социал дуза кадар топке” чурттап турар болгаш хундуску кээп турар уруглар аразынга Шагаа таварыштыр “Ча адар”, “Тевек”, “Аът шалбадаар” оюннар болуп эрткен. Сорулгазы: Тыва улустун оюннары амыдыралда улуг рольдуг деп ооредиир, тыва оюннар дугайында билиин бедидер, бот-боттарынга ынак болурун, хундулежиирин ооредиир.
I-ги черни – Хуреш Баазан
II-ги черни – Шолбан Ортун
III-ку черни – Буян Тюлюш
Тиилелгеже чуткул дээш – Начын Тюлюшту шаннаан.Уруглар улуг сонуургал-биле киржип дыштанып алганнар.

Неделя тувинских национальных игр в предверии праздника Шагаа среди детей и сотрудников стала доброй традицией также и в Детском доме Кызыла. Воспитанники совместно со специалистами каждый день играют в национальные игры. Сегодня дети учились играть в кажык, в пальчиковую игру «Матпаадыр», чинчи чажырары, Аскак-кадай.

#дети#ШАГАА2021#тувинскиеигры#тувинские_тадиции#детдом_Кызыла#цспсид#Дзун_Хемчик#МинтрудТувы#тува#тыва31НравитсяПоказать список оценившихКомментарий3ПоделитьсяПоказать список поделившихся1.5Kк предыдущим записям

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика