НОВОСТИ

Малының саны өзүп, немешкен

Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумузунда беш ажы-төлдүг Саятыларның өг-бүлезиниң өдээнде бода малдың саны өзүп, немешкен. Олар «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелиниң 2017 чылдың киржикчилери.

Петр биле Айлана Саятылар чемгерикчи инектеринге Чинчиваа, Февраля, Маша, Миша, Инек деп шолаларны тывысканнар. Чазын ийи инээ төрүүр. Төлевилелдиң негелделеринге дүүштүр өг-бүле төрүүр инекти ийи чыл болгаш дараазында киржикчилерге дамчыткан.

Уругларының сүттен кылыр ынак чеми – тарак. Сүттү хайындыргаш, чылбай апаарга, тарак хөреңгизинче немей кудар. Чамдыкта садыгдан “Снежок” деп чигирзиг хойтпакты саткаш-даа, чаагай таракты кылып алыр. Сүт-саан үезинде быштакты-даа шөер.

Саятыларның өг-бүлези чаш өпеяаларлыг, кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларлыг кожаларын деткип, сагган сүдүн оларга үлеп бээр чаңчылдыг.

Кышты хүр-менди ажары-биле 10 ажыг тонна сигенни, немелде чем – чарбаны чедер кылдыр белеткеп, малга дусту база садып алган. Инектерин Сой хемден суггарып турар. Сумунуң чурттакчылары айда бир катап малын ээлчежип кадарар.

Чазын огородунга ногаа, картофельди тарып алыр. Ажаап алган дүжүдү дараазындаазынга чедер. Огород ажылындан аңгыда, чазын хаван оолдарын садып алгаш, күске чедир эът киир азырап ап, чишти белеткеп алырлар.

Өг-бүлениң улуг оолдары өг-бүлелиг, аңгы амыдырап чурттай берген. Бирээзи Балгазынның арга-арыг албан черинде ажылдап турар. Өскези Абакан хоорайда, мергежили – чонукчу. Үш дугаар оглу Хабаровск хоорайда керээ езугаар шериг албан албан-хүлээлгезин күүседип турар. Шериг кезээнде өөрлери-биле харылзаазы эптиг-найыралдыг. Хол бөмбүүнүң маргылдааларынга база киржип турар. Уруу, оглу Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң сургуулдары. Өгнүң эр ээзи сумунуң Культура бажыңында одакчы.

Арыг-Бажы сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң саны – 15, “Социал хөмүр-даш” – 16, “Социал картофель” – 9 өг-бүле.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика