НОВОСТИ

Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының Шагаа-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чонум!

         Өгбелеривистиң чүс-чүс чылдарда сагып келгени бойдустуң чаартынганының, амыдыралдың бодаралының демдээ болуп турар чырыткылыг байырлалывыс Шагаа-биле чуректиң ханызындан байыр чедирип тур бис!

Шагаа уткуп турарывыс чылда байлакшыл көвей болуп, чаагай чүүлдер болгаш узун назы бодарап, амыдыралдың шынар талазы-биле чаа деңнели тургустунуп, чедиишкиннер болгаш аас-кежик көвей болзун! Өг-бүле бүрүзүнге чаа чыл ынакшылды болгаш чөпшээрежилгени, чедиишкиннерни болгаш аайлажыышкыннарны сөңнээр болзун!

Силерге амыдыралдың бүгү-ле чараш айыраның, сагыш-сеткилиңер омак-сергек болурун, кадыкшылды, аас-кежикти күзедивис! Шагаа-биле! Курай-курай!

    Хүндүткел-биле, ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыды С.Х. Сенгии

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика