НОВОСТИ

Келген кижини ажылга тургузары – кол сорулга

“Силерниң төпке келген кижи ажыл тып алгаш, үнер ужурлуг. Ону ажылга тургузары – силерниң кол сорулгаңар” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн Кызылга ажыттынган “Россияның ажылы” Кадрлар төвүнүң ажыдыышкынынга келгеш чугаалаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

– Ажылыңарның бир сорулгазы – чонну азырадыкчы хөөнден үндүрери. Ажыл чоктарның төлевир акшазын ап олурар орнунга, хөй акшадан ажылдап алырын чедип алыр. Маңаа келген кижи иштики сагыш-сеткилин, ажылдаар күзелин ажыдар ужурлуг, анаа-ла саазыннар долдургаш, ону чорудуптарында эвес. Хостуг ажылдарны, ол ышкаш ажыл берикчилериниң санын көвүдедирин, олар-биле керээ чарып алырын кызыдыңар. Акшаны ажылдап билир, хөй ажылчын олуттар тургузар кижилер херек. Ылаңгыя тудугга ажылчын олуттар дыка херек, малярлар, сантехниктер чедишпезин, чогун көргеш, хомудаар-дыр мен – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Ол ышкаш Чазак даргазы коллектив-биле ужуражып тура, оларның ажылы бо үеде дыка херек дээрзин демдеглээш, эң-не солун болгаш чогаадыкчы ажыл-дыр деп үнелээн. Бистиң республикавыс хөй янзы нациялыг болганда, аргалыг-ла болза интернационалчы коллективти тургузуп алырын кадрлар төвүнүң удуртукчузунга сүмелээн.

Тываның Баштыңы чаа ажыттынган Кадрлар төвүнүң ажыл-чорудулгазы-биле таныжып тургаш, бир-ле дугаарында чонну хүлээп алыр специалистен кандыг хостуг ажылдар барын, чижээлээрге, инженер эртемниг кижиге ажыл бар бе деп айтырган. Төптүң оператору Маргарита Монгуш “Россияның ажылы” деп порталче киргеш, Тожу кожуунда 3 инженер хереглеттинип турарын дораан дыңнаткан. Оператор кижи келген хамаатының эртеминиң аайы-биле ажылды “Россияның ажылы” портал таварыштыр тывар, бир эвес ындыг ажыл бар болза, ону ажыл берикчизи-биле дорт харылзаштырар хүлээлгелиг.

Ажыл дилээн хамаатылар “Россияның ажылы”, “Күрүнениң ачы дузазы” порталдар таварыштыр киргеш, боттары дилеп болур. Бир эвес ындыг аргазы чок кижи болза, Кадрлар төвүнге келгеш, ында тургускан ноутбуктарны ажыглап болур аргазы база бар.

Чаарттынган офисте хамаатыларны хүлээп алырынга эптиг байдалды тургускан, чырык, делгем залда, шил соңгалар артында операторлар келген кижи бүрүзүн эптиг-эвилең уткуп хүлээп алырынга белен.

Мурнунда “Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төп” деп адаар албан чери ам чаарттынып, эде тургустунган, ады безин бир онзагай – Кадрлар төвү. Коллективте ам 28 специалист ажылдап турар, оларның хөй кезии аныяктар.

Кадрлар төвүнүң удуртукчузу Начын Ооржак ажыл-чорудулгазын таныштырган: “Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар албан черлери 1991 чылда-ла тургустунган. Дүшкүүрлүг 90 чылдарда дыка хөй кижи ажыл чок артканын билир бис. Ынчангаш мындыг төптерни тургузары негеттинип келген. Россияның девискээринге, ооң иштинде Тывага, 2 чыл бурунгаар-ла “Ажылдыг болурун деткиири болгаш күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн хандырары-биле күш-ажыл рыногунуң ажыктыын бедидери” деп федералдыг төлевилел ажылдап эгелээн. Ол төлевилелдиң ачызында, төптер чаа үлегер-биле ажылдап эгелээн. Бир дугаарында, ажылдың хевири өскерлип, чаарттынган. Мурнунда төптер идепкей чок ажылдап турган болгай – ажыл чок кижи келгеш, учетка туруп алгаш, пособие акшазын ап олурар. Ынчалдыр-ла чыл чылы-биле уламчылап турган. Ам мурнадыр сорулгалыг, комплекстиг аргалар-биле ажылдап эгелээн бис. Ол дээрге ажыл чок хамаатыны учетка тургузар, эртеминиң аайы-биле ажыл дилээр, азы мергежилин эде өөредир, херек болза социал керээ-даа чарып ап болур. Комплекстиг ажылды кылган соонда, төнчүзүнде ол кижини амыдыралдың берге байдалындан үндүрер”.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика