НОВОСТИ

Информация для безработных граждан


1. Улуг деннелдиг пособиени (16982 акшаны) 2020 чылдын март 1 соонда ажыл чок арткан хамаатылар ЦЗНге демдеглеткен хунунден (апрель 1ден июнь 30-ге чедир) алыр.
КОЛ кичээнгейге алыр чуул дээрге, албан хоойлу ёзугаар ажыл керээзин чарып алган хамаатыларга, ажыл берикчизи налог болгаш пенсия, соцстрах ундуруглер кылып турган болза (официальное трудоустройство) хамааты 16982 акшаны алыр эргези барын дыннадып тур бис.
Ол-ла хамаатыларга 18 хар четпээн ажы-толунун санынга 3000 акшаны пособиезинге немеп бээр.
Чижээ: Май айда демдегледиир болза, чугле майдан эгелээш июнь 30-ге дээр 16982 акша болур. Бир айда толээр акшазын демдеглеткен хунунден эгелеп айнын соолгу хунуге дээр санаар. Ол айтырыг биле туруп алган ЦЗНден айтырар болза эки.
2. 2100 акшаны алыр улус:
– оон мурнунда ажылдавайн турган;
– бир чылдан хой уеде ажылдавайн барган;
– керээ чок ажылдап турган (неофициально);
– 2020 чылдын февраль 29-ка чедир ажылдан унуп алган, 26 неделя чедир ажылдаваан хамаатылар (официально).

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика