НОВОСТИ

Губернатор толевилелдери улуг дуза болган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле 2016 чылда боттаныышкынче киирген «Инек-чемгерикчи малым» төлевилел – республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.
Губернатор төлевилели бо хүнде эң-не күзенчиг, херектиг төлевилел апарган. Чүге дизе ол хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге адрестиг дузаны көргүзүп турар. Ооң бир бадыткалы Тоора-Хем сумузунуң хөй ажы-төлдүг өг-бүлези.

Суму чонунуң деткиишкини соонда Орлана биле Айдыс Дувеннер губернатор толевилелинге 2020 чылда киржип эгелээн. Эге дээрезинде бергедээшкиннер турган. Ынчанмайн канчаар, мал тудары улуг харыысаалга: кара даң бажында тургаш, инээн саап, одарже үндүрер, бызаазын хайгаараар, сиген-ширбиилди белеткээр, кыжын малдың кажаазын чаа өдектен аштап-арыглаар, аарыгларга удур тарылганы кылдыр дээш, кылыр чүве-ле хөй.

Айдыс Владимирович кожууннуң ПЧ-16 – да инспектор, а Орлана Сергеевна алдын холдуг, уран-шеверкижи: хостуг уезинде дараанып, аргыттынарынга ынак. Оларның ажы-төлү школаның эки өөреникчилери. Школа соонда ада-иезинге дузалажып, инектериниң кажаазын аштап-арыглап, кышкы уеде инек-малын чемгерерип, суггарып турарлар. Өг-бүле “Социалдыг ыяш”, “Социалдыг картофель” деп толевилелдернин киржикчилери.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика