НОВОСТИ

Вниманию получателей социальных выплат! Бичии уругларны азыраар дээш куруненин берип турар социал толевирлери дугайында!

Заявление считается принятым ведомством: Департаментом соц.политики Мэрии г. Кызыла, кожуунными Управлениями труда не с даты подачи заявителем, а с той даты, когда окончательно сформирован пакет документов по подтверждающим право заявителя ответов на запросы из бюджетных организаций по межведомственному взаимодействию. Так что у каждого гражданина – срок разный.
Например: вы подали заявление 25 мая 2020 год, но окончательный пакет документов, подтверждающих право получения социальной выплаты, сформирован позднее, а именно 2 июня, значит, такой заявитель получит выплату со следующего финансирования.
Чонувуска тайылбыр! Билдиришкинни дужаапкан хуну – алыкчыларнын берипкен, дужаапкан хунунден санавас, а кажан ол билдириишкин бадыткап турар запростар харыылары долузу-биле чедип келирге, ол хунден тура билдиришкин хулээтинген деп санаар. Ынчангаш, кижи бурузунун айытынган уе хемчээли ангы.
Чижээ: бир эвес май тончузунге чедир алыкчыларнын билдиришкиннинеринге бадыткаан запрос харыылары келбээн турган болза, бо ам келир акшаландырышкынче кирер апаар.
Оон бир айтып сагындырып каар чуулувус дээрге, документилеринерни чедир болгаш долу дужаарын сумелээр-дир бис.
Нормативтиг актылар езугаар ада-иезинин болгаш чаш ажы-толдун киир бижидилгези чангыс черге турар ужурлуг. Ынчангаш хундулуг ада-иелер пособие азы кандыг бир толевир алырда эгезинде боттун документилеринерни чангыс аай шын негеп турары-биле аайлап алгаш дужаарынарны сумеледивис. Бир эвес документилерни шын негелделер биле аайлап албас болзунарза силернин боттарынарга толевирлер алырынга моондак боор.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика