НОВОСТИ

АМЫДЫРАЛЫ УРАН ЧҮҮЛ-БИЛЕ ДОЛГАН

✍?Бо чылын беш дугаар эртип турар Бүгү-российжи “Чылдың өг-бүлези” мөөрейниң регионалдыг чадазының тиилекчилери илерээн. Бешки мөөрейге республикадан эң-не төлептиг 46 өг-бүле киришкен.
Беш аңгы номинацияга шилиттинген киржикчилер аразындан Чадаана хоорайдан Кара-Салдарның өг-бүлези “Өг-бүле – езу-чаңчылдарның эдилекчизи” деп атка тергиидээн.
Альберт, Долаана Кара-Салдар 22 чыл бурунгаар “биче күрүнезин” тутканнар. Аныяк чылдарында-ла танышкаш, өг-бүле болуп, куда-доюн эрттиргеш, ажы-төлүн азырап, кижизидип, өөредип, шупту быжыг, турум өг-бүлелер ышкаш амыдырап чоруурлар. Ынчалза-даа оларның өскелерден ылгалыр чүүлү – амыдыралы уран чүүл болгаш чогаадылга-биле долдунган.
Өгнүң эр ээзи Альберт Сүге-Маадырович кожууннуң Монгуш Мерген-Херел аттыг культура одаанда “Пионер” кинотеатрының администратору болуп ажылдап турар. Өөнүң ишти Долаана Доржуевна Чадаананың хөгжүм-шии театрының артизи. Кайызы-даа Чөөн-Сибирьниң Күрүнениң культура болгаш уран чүүл академиязын дооскан. Оолдары Ваджр биле Алдын-Ча Абаканның уран чүүл институдунуң музыка колледжизинде хореография салбырының студентилери. Олар дыштанылгаларында ада-иезинге бир-ле культурлуг хемчеглер азы чаа шиилер тургусчурунга үргүлчү дузалажып турарлар. Кара-Салдарның киржилгези чокта кожуунга чаңгыс-даа хемчег эртпес.
“Мергежиливиске чоргаарланыр бис! Назынывысты культурага бараан болдурган бис! Бистиң ажылывыс чонга өөрүшкүнү, чаагай чүүлдү сөңнеп чоруур. Ажылывыстың кол сорулгазы, утказы – кижилерниң талантызын ажыдары. Оолдарывысты долгандыр чараш чүүлдү көрүп чоруур кылдыр чаңчыктырып, кижизидип чоруур бис” – деп, Кара-Салдар чугаалаарлар.
Альберт, Долаана Кара-Салдар боттарын кымның-даа дузазы чокка, шуптузун боттары чедип алган, тургустунган быжыг өг-бүле деп санап чоруур. Олар оолдарын өскелерге үлегер-чижек кылдыр салып чоруурунга аажок чоргаарланырлар. Ол дээрге, ада-иениң чымыштыг үүлезиниң эки үре-түңнели-дир.
Ам дараазында Кара-Салдарның өг-бүлези мөөрейниң Москва хоорайга эртер Бүгү-российжи чадазынга киржир.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика