НОВОСТИ

Алиса биле Снежок

Тожу кожууннуң Ий сумузунда үш ажы-төлдүг аныяк өг-бүле Адыгжы биле Буянсуу Сааялар “Инек – чемгерикчи малым” деп губернатор төлевилелинге 2020 чылдан эгелеп киржип эгелээннер. Өгнүн ээзи Адыгжы Орус-оолович Тожу кожууннуң Хурал толээликчилеринин депутады, өөнүң ишти Буянсуу Васильевна “Дизель” деп ООО-нуң Тожу участогунда контролер-кассир болуп ажылдап чоруурлар. Ий сумузунун активчи өг-булелерниң бирээзи. Улуг ажы-төлү – Чайсуу биле Аян-өөреникчилер, хеймер кызы Аюша уруглар сады барып турар.

Сааялар демниг, ажылгыр, кежээ, азырап турар малынга ынак. Инээн Алиса, а бугазын Снежок деп шолалап алган. Кызымак өг-бүле инек бажының санын өстүрүп алыр дээш дүн-хүн чок ажылдап, малынга чылыг, делгем кажаа-хорааны тудуп, сиген-шилбиилин чедер кылдыр белеткеп алган. Ажы-төл ада-иезинге дузалажып, инектеринниң кажаа-хораазын аштажырлар.

«Чайгы үеде бир инектен 8 литр сүттү саап аар-дыр бис. Губернатор төлевилели өг-бүлелерге дыка ажыктыг деп санаар мен. Кижи боду малдыг боору дег аас-кежик кайда боор. Ажы-төл инээн карактап, кажаазын аштап, арыглап, кышкы үеде сиген-ширбиил каап бээринге күзелдии-биле дузалажыр. Езулуг-ла күш-ажылчы кижизидилге. Демивис-биле ажыг кышты хүр-менди ажып алдывыс. Ам часты улуг-ла бергедээшкиннер чок эрте бээр боор бис» – деп, Буянсуу Васильевна бүзүрелдии-биле чугаалаан.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика